آخرین مطالب

خریدار تمام کرایه را به او بده (2) بازار

طول مطالعه: 5 دقیقه

از نگاه فقهی، شرط تهدیدی زیر مجموعه شرط جزایی یا همان شرط کیفر مالی است و تعریف شرط جزایی شامل آن نیز میباشد منتها رابطة منطقی شرط جزایی و تعریف آن با شرط ت...

دیدن the effect of state’s role in competitiveness (7) برو!!

طول مطالعه: 4 دقیقه

2009) به بسط مدل بر پایه اقتصاد باز کوچک دوبخشی برای نوزده کشور عضو اتحادیه اروپایی () در دوره 1980-2004 با استفاده از تخمین زننده حداقل مربعات معمولی پویا ...