آخرین مطالب

نمایه قیمت اتریوم تتر ایران (2) مقاله

طول مطالعه: 5 دقیقه

اتریوم 2.0 به زودی عرضه می شود! سیستم غیرمتمرکز می تواند منجر به ناشناس ماندن بیشتر کاربران شود، تا بتوانند به صورت مستعار از استفاده کنند. علاوه بر این، تو...

خرید ارزیابی شکست بازار در انعکاس ناکارایی زیستمحیطی (مطالعه موردی بازار خودروهای متداول در ایران (5) سبد خرید

طول مطالعه: 4 دقیقه

هدف از ایجاد سیستم حملونقل پایدار حصول اطمینان از لحاظ نمودن فاکتورهای زیستمحیطی، اجتماعی و اقتصادی در تصمیم­گیری­های مرتبط با فعالیتهای حملونقل و مؤثرترین ...