آخرین مطالب

فروش تمام کرایه را به او بده (3) مقاله کامل

طول مطالعه: 5 دقیقه

درحالیکه نگاه عرف خاص و آنچه در واقع هست این قول را مخدوش میسازد، زیرا استیلای عدوانی ضرورت ندارد که بهصورت محسوس و فیزیکی رخ دهد و اتفاقاً حبس مال یا پول ا...