طول مطالعه: 5 دقیقه

به دلیل قیمت­گذاری طلا از روی دلار، سرمایه­گذاران به صورت سنتی طلا را به عنوان سپری در مقابل سقوط دلار استفاده میکنند. متغیر نوسانات نرخ ارز با وجود علامت مثبت، بی­معنا به دست آمده است و علامت مثبت آن تأیید این نکته است که دلار به عنوان دارایی جایگزین برای طلاست و با افزایش نوسانات نرخ ارز اطمینان نسبت به دلار و سودآوری سرمایهگذاری در آن کاهش می­یابد و در نتیجه تقاضای طلا در پی افزایش نوسانات نرخ ارز افزایش می­یابد. ​​​!

ایرپاد پرو 2 قیمت براساس یافته­های مقاله و ارتباط معکوس به دست آمده بین تقاضای طلا و ارزش بازارهای مالی، پیشنهاد می­شود ابزارهای لازم برای هر چه قوی­تر کردن این بازارها استفاده شود تا با جذب سرمایهها، مانع از ورود آنها به بازار طلا و راکد ماندن آنها شود. بدین منظور از دو آزمون لوین، لین و چو () و ایم، پسران و شین () استفاده شد. در حالیکه در تعیین جداگانه تک تک اجزای مخلوط سیلیمارین وجود داشت, از سیلیمارین (تهیه شده از شرکت ) به عنوان ماده استاندارد و آلفا نفتل به عنوان ماده استاندارد داخلی استفاده گردید.

آیفون 14 دیجی کالا سیلیمارین بذرهای مذکور و یک نمونه بذر وارداتی و چند نمونه فرآورده دارویی با حلال مناسب استخراج گردید, و به روش و در مقایسه با مواد استاندارد شناسایی شد. سپس به وسیله اسپکتروفتومتری و کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا () به روش استاندارد داخلی تعیین مقدار شد. بذر این گیاه در فصل تابستان 1379 از اطراف اصفهان و نیز مزرعه تحقیقاتی این شرکت جمع آوری شد. در چند نمونه قرص و 140 ساخت آلمان به طور متوسط به ترتیب 128 و 161 میلی گرم سیلیمارین مشاهده شد که یک مقدار اضافی 28 درصدی و 15 درصدی از مقدار اعلام شده را نشان می داد.

هاگوم (1991: 218-1) در مطالعه تقاضای طلا برای کشورهای توسعه­یافته و در حال­ توسعه به این نتیجه دست یافت که تقاضای طلای کشورهای توسعه­یافته به طور مثبت به تقاضای گذشته طلا و به طور منفی به قیمت طلا مربوط می­شود و تقاضای طلای کشورهای در حال ­توسعه نیز بیشتر تحت تأثیر شرایط مختلف اقتصادی و مالی بینالملل بوده است. در کشورهای در حال­ توسعه دلیل اصلی و مهم برای نگهداری طلا، ترس و نااطمینانی نسبت به آینده است.

جهت­گیری اصلی این تحقیق نیز پاسخ به این سوال است که عوامل مؤثر بر تقاضای طلا چیست؟ است. اگر مقدار به دست آمده برای عوامل افزایش دهنده واریانس بزرگتر از 10 باشد همخطی را نشان می­دهد (ملتی، 2008: 74). نتایج حاصل از این آزمون که در قسمت ب جدول (1) آورده شده است، نشان می­دهد که مشکل همخطی بین متغیرها وجود ندارد. برای حداکثرسازی مطلوبیت با محدودیت قید بودجه مشخص، فرد وجوه در دسترس را به صورتی اختصاص می­دهد که نرخ نهایی جایگزینی میان کالاها با نرخ قیمت بازار برابر باشد.

زلنسکی در امامزاده داوود

جدول (3)، نتایج تخمین معادله (6) برای 25 کشور مورد بررسی را نشان می­دهد. 1987: 82-71) نیز رابطه منفی معناداری را بین نرخ­های بهره و قیمت طلا گزارش میکند. در آخرین قسمت نیز نتایج حاصل از جمع­بندی مطالب ارایه می­شود. متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه نیز با یک بار تفاضل­گیری در سطح معناداری 5% مانا شده و متغیر تغییر در قیمت طلا با دو بار تفاضل­گیری و در سطح معناداری 10% مانا می­شود. تغییر در قیمت طلا دارای اثر مثبت ولی بی­معنا بر تقاضای طلاست. ​ ​​.

در نتیجه شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تقاضای طلا مهم به نظر می­رسد تا با کنترل این عوامل از سرازیر شدن سرمایه­های مالی به سوی این بازار جلوگیری شود تا به این ترتیب بتوان از انحراف پس­انداز کاست و با هدایت سرمایه­های مالی به سوی فعالیت­های مولد، شاهد آثار مثبت آن بر اقتصاد بود. علامت مثبت متغیرهای اعتبارات بخش خصوصی و نرخ بهره، نشانگر اثر مثبت این متغیرها بر روی تقاضای طلا و معرف اثر درآمدی است. معناداری متغیرهای درآمد سرانه و رشد درآمد سرانه نشان از آن دارد که طلا به عنوان یک زینت در این کشورها مورد تقاضا است.

لازم است قبل از هرگونه تخمین، مانایی تمام متغیرها مورد آزمون قرار گیرد. حال اگر با احتمال ، ضرر و زیان رخ دهد، فرد بایستی تقاضای طلایی به میزان فاصله داشته باشد تا در مقابل وقوع ضرر و زیان بیمه شود و در هر مقداری بیشتر از ، افراد شرایط پر­مخاطره را ترجیح میدهند. است. اما فرد ریسک­گریز قبلاً فاصله را خریده است و اکنون فقط فاصله را می­تواند بخرد.

واردات خودرو دست دوم سیلیمارین اثر ضد سمی داشته و رژنراسیون بافت کبدی را تحریک می کند. 2013: 16-1) در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که طلا در بلندمدت می­تواند به عنوان پوشش و هجینگ تورم عمل کند. 2004: 239-225) حاکی از آن بود که ویژگی سنتی طلا یعنی حفظ ارزش در کشورهایی با تورم بالا شبیه ترکیه با توسعه بازارهای مالی جایگزین، نظیر بازار سهام، ناپدید می­شود. وارد شدن بحث ریسک باعث می­شود که شرایط بحرانی بین­المللی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از عوامل تعیین­کنندهی تقاضای طلا محسوب شوند و بر تقاضای آن مؤثر باشند.

اکثر مطالعات انجام گرفته در حوزه تجارت و خرید و فروش طلا می­باشند و مطالعه چندانی در مورد تقاضای آن انجام نشده است. تقاضای سرمایه­گذاری طلا به انگیزه متنوع­سازی سبد دارایی نیز زمانی است که افراد و سرمایهگذاران سعی در کاهش ریسک و افزایش بازدهی سبد دارایی­هایشان دارند. 2001: 278-257) در تجزیه و تحلیل خود دریافتند که بازار طلا تحت تأثیر شدید اشتغال، تولید ناخالص داخلی، شاخص بهای کالاها و خدمات و درآمد اشخاص است. معادله فوق تصریح می­کند که اُمین کالای تقاضا شده است که تابعی از همه قیمتهای (, ,…,)، درآمد () و عوامل دیگر نظیر سلایق و ترجیحات مصرف­کننده است.

سیلیبین, سیلی دیانین و سیلی کریستین تشکیل شده است که غالبا سیلیمارین نامیده می شوند. نتایج حاصل از روش اسپکترومتری نشان داد که در این روش فقط تعیین مقدار کل ایزومرها امکان پذیر است. مقدار سیلیمارین در دو نمونه بذر داخلی برابر 1.5 درصد و نمونه وارداتی 2.3 درصد بود. همچنین اثر حلالهای مختلف روی راندمان استخراج سیلیمارین از گیاه بررسی گردید. در قسمت بعد روش تحقیق و مدل برآوردی معرفی میشوند و سپس نتایج حاصل از برآورد مدل مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد.

تقاضای دوره جاری به صورت تابعی از تقاضای دوره­های پیشین در نظر گرفته می­شود. محتکران طلا تحت­ تأثیر شرایط مختلف به تقاضای طلا میپردازند. مطالعه حاضر نتایج متعددی در برداشت. 2002: 4-3). از این رو، لازم است برای برطرف کردن این مشکل از متغیرهای ابزاری در مدل استفاده شود.

آخرین بروزرسانی در: