طول مطالعه: 4 دقیقه

بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول یر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی تأثیر رقابت بازار محصول بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی اثرهای رقابت در بازار محصول بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. طوروسیان (1396) به بررسی تأثیر رقابت بازار محصول بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. قربانعلی زاده (1392) به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازارهای محصول شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. ​​.

اپل واچ نسل کارگرفرد جهرمی (1390) به بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول یر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. شهسواری (1392) به بررسی رابطه شفافیت با نقدینگی شرکتها و نقدینگی و بازده بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. رستمی (1396) به بررسی رابطه انواع شاخصهای نقدینگی با سودآوری و ارزش شرکت پرداخت. قنبری (1393) به بررسی رابطه نسبتهای سنتی نقدینگی و نسبتهای نوین نقدینگی با قیمت و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. ​​​!

هدف این مقاله، بررسی وجود وابستگی با دامنۀ بلندمدت در شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران و مطالعۀ ادبیات پیرامون عدم کارایی زمان متغیر در بورس اوراق بهادار تهران است. لازم به ذکر است، بازۀ زمانی در نظر گرفته شده در این پژوهش، شامل دورههایی با بیثباتیهای اقتصادی و سیاسی متعدد صورتگرفته از جانب عوامل متعددی ازجمله تحریمهای آمریکا و غرب علیه ایران و کاهش شدید قیمت نفت ایران، است؛ از این رو نتایج این پژوهش به نوعی تأثیر این بیثباتیها بر کارایی بازار اوراق بهادار ایران را نیز مشخص میکند. ​​​​!

در نمودار (1) مسیر زمانی لگاریتم شاخص طی بازۀ زمانی پژوهش به تصویر کشیده شده است. بازده شاخص قیمت و و شاخص قیمت به ترتیب در روزهای و است. 2011) به ترتیب شواهدی از اثر حافظۀ بلندمدت را در بازار سهام فنلاند و پرتغال یافتهاند. 2006) در میان کشورهای مصر، اردن، مراکش و ترکیه، شواهدی از حافظۀ بلندمدت را در سری بازده کشورهای مصر و مراکش یافته است. ​​!

خودرو ملی ایران
وی هیچگونه شواهدی از حافظۀ بلندمدت را در بازده این بازار نتیجه نگرفت. بحران مالی جهانی در ابتدا از آمریکا و آنهم از بخش مسکن آغاز گردید و در دیگر شرکت، بانک ها و.. می توان گفت که عواملی همچون؛ رفتار اخلاقی ضعیف در سطح شرکت، وجود مدیران چاپلوس و فاقد تخصص در اداره امور شرکت، وجود کنترل های داخلی 2 ضعیف برای جلوگیری یا کشف مشکلات در سطح شرکت و نظارت های ضعیف خارجی مانند مقررات گذاران، بازار سرمایه، حسابرسان، چارچوب های حقوقی در بروز این بحران ها نقش زیادی داشت(زمان زاده، 1392 ). بحران مالی که طی سال های اخیر دامن گیر کشورهای جهان و بویژه کشورهای ثروتمند شده است، یکی از شوک های اقتصادی بزرگ به شمار می رود که پیامدهای آن سال ها طول میکشد، بر این اساس این سئوالمطرح می گردد که ماهیت بحران مالی فعلی در جهان چیست و این بحران از کدام نطقه آغاز شده است؟

خرید گیم تایم Final Fantasy 14 سرایت کرد. بحران شناسی بخش مهمی از فرآیند مدیریت بحران و پژوهش های مربوط به آن را تشکیل می دهد. طبق مرور ادبیات در بخش مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش، باوجود اینکه در ادبیات، پیرامون این موضوع مطالعات متعددی در دورههای زمانی مختلف و برای هر دو دستۀ بازارهای درحال توسعه و توسعهیافته انجام شده است، رفتار حافظۀ بلندمدت در طی زمان و پویاییهای کارایی برای بورس اوراق بهادار تهران چندان بررسی نشده است. در سالهای اخیر، موضوع حافظۀ بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران را نیـز چندین پژوهشگر بررسی کردهاند.

واردات خودرو آزاد شد حال، بر اساس مبانی نظری مطروحه، محقق در پژوهش حاضر، بدنبال پاسخی برای این سوال خواهد بود که آیا در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، میان ساختار سرمایه، نسبت نقدشوندگی و بحرانهای مالی؛ ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر؟ هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان ساختار سرمایه، نسبت نقدشوندگی و بحرانهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. کارنامه حقیقی و رستمی (2019) دریافتند نظریۀ ارزش فرین و الگوی برای سنجش ارزش در معرض خطر و حافظۀ بلندمدت در بازار سهام ایران، اعتبار مناسب دارد.

جام جهانی ۲۰۲۶

2020) نشان دادهاند حافظۀ بلندمدت در نوسانپذیری بازده مقطعی سهام شرکتها در ایالات متحده آمریکا وجود دارد و برای حافظۀ بلندمدت قیمتگذاری منفی است. درواقع، بهجای رویکردهای آماری مشهور /(هرست، 1951) و /تعدیلشده (لو، 1991)، از رویکرد جدید نمای هرست تعمیمیافته () استفاده شده است. این رویکرد را نخستینبار بارباسی و ویچک (1991) معرفی و دیماتئو، آسته و داکوروگنا (2003 و 2005) هم از آن استفاده کردهاند. معمولترین آنها فرم ضعیف کارایی است که طبق آن سرمایهگذاران براساس اطلاعات گذشته به سودهای غیرنرمال سازگاری دست نمییابند و از این رو سری بازده سهام پیروی فرآیندی از گام تصادفی است؛ یعنی تغییرات قیمت آینده (فردا) تنها اخبار دربارۀ آینده (فردا) را منعکس میکند و بهدلیل پیشبینینشدنیبودن ورود اخبار، تغییرات قیمتها باید تصادفی باشد.

، خطاهای معیار برای تخمینهای محاسبه میشود. ، آمارۀ و فرم تعدیلشدۀ آن، حافظۀ بلندمدت را برای ده بازار سهام نوظهور مطالعه کردهاند. 8. برای هر لگاریتم قیمت ساختگی ، آمارۀ تخمین زده میشود. ، خطاهای معیار برای تخمینهای محاسبه میشود. در ادامه برای بررسی صحت نتایج، از برخی آزمونهای قوت نتایج نیز استفاده میشود. از رابطۀ (2)، نتیجه گرفته میشود ؛ بنابراین بهسادگی ازطریق برازش حداقل مربعات خطی و با استفاده از مجموعهای از اعداد متناظر با مقادیر مختلفی از ، در معادلۀ (1) محاسبه میشود.

2. سری لگاریتم بازده با استفاده از لگاریتم قیمتها ، به دست میآید. 2008) نیز از آن استفاده کردهاند. نتایج تجربی از درجههای متفاوتی از وابستگی با دامنۀ بلندمدت در بازارهای منطقۀ منا () حکایت دارد. 3. فرآیند پیشسفیدکردن () ازطریق مدلسازی سری براساس فرآیندی خودرگرسیونی از مرتبه (())، بهصورت و با تعداد وقفههای به اندازۀ کافی بزرگ ، انجام میشود. متغیر بهصورت در طول پنجرۀ زمانی با فواصل زمانی یک واحد، تعریف میشود.

آخرین بروزرسانی در: