طول مطالعه: 4 دقیقه

بطوریکه بازدهی ارزهای مجازی، نرخ تغییر در شاخص عدماطمینان سیاستهای اقتصادی در زمان و بردار متغیر مجازی مربوط به سال و ماه است. برای این منظور، با استفاده از دادههای فصلی مربوط به سالهای 90-1372 آثار عدماطمینان در سیاستهای پولی بر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری در ایران مورد بررسی قرار گرفتگیرد. هماهنگی سیاستهای پولی و مالی، با توجه به بحرانهای مالی که در دههی اخیر رخ داده است، بیش از پیش افزایش یافته و باعث شده است که کشورها برای مقابله با آثار نامطلوب این بحرانها سیاستهای اقتصادی هماهنگ را مد نظر قرار دهند.

علت تورم جهانی

زیوت - اندروز همانند پرون مشاهده کردند که شکستهای ساختاری سه شکل مختلف دارند: تغییر در عرض از مبدا، تغییر در شیب با روند و تغییر همزمان در هر دوی آنها. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات سری زمانی ماه می 2013 الی ژوئن 2019 و روش تغییر رژیم مارکوف ارتباط بین بازدهی، حجم و نوسانات بیت کوین با عدماطمینان سیاستهای اقتصادی بررسی شد. متغیر وابسته در این مطالعه بازدهی ارزهای رمزنگاری شده بوده که بازدهی بر اساس رشد قیمت بیت کوین در نظر گرفته شده است.

رئال مادرید و بایرن مونیخ نتایج پژوهش نشان داد که نوسانات سیاست اقتصادی جهانی اثر معنیدار بر نوسانات بازار سهام، سکه طلا و ارز دارد. از این رو، با استفاده از دادههای ماهانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران، قیمت سکه طلا و نرخ ارز برای دوره زمانی فروردین 1381 تا اسفند 1398، همبستگی متغیرهای ذکر شده در ایران با شاخص عدماطمینان سیاست اقتصادی جهانی بوسیله الگوی همبستگی شرطی پویای گارچ (-) بررسی شد. آشنا و لعل خضری (1399) به بررسی همبستگی پویای شاخص عدماطمینان سیاست اقتصادی جهانی با نوسان بازارهای سهام، ارز و سکه در ایران پرداختند.

مسکن ملی اصفهان پائل ویئنز و همکاران (2020) رابطه بین عدماطمینان سیاستهای اقتصادی و بیت کوین را بررسی کرده و به دنبال نشان دادن این موضوع بودند که آیا بیت کوین میتواند به عنوان یک دارایی امن تلقی شود یا خیر. در این مطالعه سعی شده با استفاده از رویکرد حسابداری داراییهای رمزنگاری شده که مهمترین مورد آن بیت کوین بوده این رابطه مورد ارزیابی قرار گیرد. میتوان این گونه استدلال کرد که عدماطمینان کلی اقتصادی و عدماطمینان مرتبط با سیاستگذاری اقتصادی که موردتوجه بوده است، عامل کلیدی در گسترش رکود و کند کردنبازگشت از رکودهای دورهای به شمار میروند.مطالعات انجام شده دلالت بر این دارند که عدماطمینان اقتصادی را میتوان درزمینههای مختلف از جمله عدماطمینانکلی و کلان اقتصادی،عدماطمینانمرتبط باسیاستگذاری اقتصادی،یاعدماطمینانمرتبط با متغیرهای اقتصادی مورد بررسی قرار داد.

جعفری صمیمی و همکاران (1394) تاثیرعدماطمینان متغیرهای اقتصاد کلان(نرخ ارز، تورم و نرخ رشد) بر واردات کشورهای منتخب در حال توسعه را مورد ارزیابی قرار دادند.در این مطالعه نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ رشد به عنوان شاخصهایعدماطمینان در اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است. شاخص عدماطمینان سیاستی بر اساس رویکرد بکر و همکاران (2016) با لحاظ ابعاد سیاست پولی، مالی و ارزی برای کشورهای ایران، چین، آمریکا و انگلستان محاسبه گردید و ارتباط آن با بازار ارزهای مجازی ، بطور خاص بیت کوین، مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج بدست آمده از برآورد مدل وجود یک رابطه مثبت و معنیداری بین بازدهی بیت کوین و عدماطمینان سیاستهای اقتصادی در کشور چین بوده است. این افزایش سریعقیمت بیت کوینباعث افزایش علاقه به ادبیاتمربوط به تاثیر عوامل اقتصادی و مالیبر نوسانات آن شد. بخش سوم اختصاص به روششناسی تحقیق داشته و در بخش چهارم نتایج محاسبات آورده شد. مطالعات کمی در خصوص اینکه آیا عدم اطمینان سیاست اقتصادی ()ممکن است بر بازده ارزهای مجازی تأثیر بگذارد، انجام شده است.

نتایج حاصل از انجام آزمونهای مذکور به شرح جدول (3)است. همانطور که در جدول (3)مشاهده میشود، جهت اطمینان از عدم وجودخود همبستگی در جملات پسماند از آزمون خودهمبسـتگی مرتبـه اول و دوم آرلانو -باند استفاده شده است. آنها اشاره میکنند که در شرایطعدماطمینان،بنگاهها و مصرفکنندگان در خصوص سیاستهای مخارج -مالیات، قوانین و مقررات،نرخهای بهره آینده، و غیره با عدماطمینان مواجه هستند. رویکرد مورد استفاده در این مطالعه روش گشتاورهای تعمیم یافته بوده است. سیاستهای اقتصادی دولت (سیاستهای پولی، ارزی و مالی) میتوانند زمینهساز بروز عدماطمینان در اقتصاد باشند که این امر را در ادبیات اقتصادی، عدماطمینان سیاستهای اقتصادی میگویند.

بورس از صفر تا صد کانیتاما (1996) شرح میدهد که در حضور تغییرات ساختاری در متغیرهای الگو آزمونهای مرسوم هم انباشتگی، ممکن است منجر به ایجاد هم انباشتگی کاذب شود. کانیتاما (1996) شرح میدهد که در حضور تغییرات ساختاری در متغیرهای الگو آزمونهای مرسوم همانباشتگی، ممکن است منجر به ایجاد همانباشتگی کاذب شود. ضرایب برآورد شده برای کشور انگلستان نیز نشاندهنده این است که بین شاخص عدماطمینان سیاستهای اقتصادی و بازدهی ماهانه ارزهای مجازی در وقفههای دوم و چهارم رابطه مثبت معنیداری وجود داشته است.

جام جهانی کشتی 2022 اجرای هر سیاست اقتصادی با بیثباتیهایی همراه هست که میتوانند بر همدیگر اثراتی داشته باشند. بر این اساس سرمایهگذاران در بازار ارزهای مجازی میتوانند با پذیرش ریسک ناشی از عدماطمینان سیاستی و پیشبینی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی، بازدهی انتظاری بالاتری را داشته باشند. شاید در خور توجهترین واکنشها به این موضوع، گزارش تبادل آراء هیئت استانداردهای حسابداری استرالیا () به هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری ()، و متن پیشنهادی هیئت استانداردهای حسابداری ژاپن () برای گردآوری نظرات عمومیدرباره حسابداری "ارزهای دیجیتال" باشد. ​​!

زلنسکی بازیکن فوتبال

از این رو، پرداختن به حسابداری داراییهای رمزنگاری شده مستلزم درک کامل فناوری دفتر کل توزیع شده و مفاهیم حسابداری مرتبط است. مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین عدم اطمینان سیاستی با حسابداری دارایی های مالی رمزنگاری شده پرداخته است. با توجه به وجود شکستهای ساختاری در دوره زمانی مطالعه حاضر از آزمونهای تشخیصی مبتنی بر شکست ساختاری برای بررسی متغیرها استفاده شده است. چنگ و ین (2021) به بررسی رابطه بین عدماطمینان سیاستهای اقتصادی و بازار ارزهای مجازی پرداختند.

آخرین بروزرسانی در: