طول مطالعه: 5 دقیقه

در ، به منظور برازش مدل کلی (هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری) معیاری کلی با عنوان برازش کلی مدل () به عنوان شاخصی مطمئن برای برازش کل مدل محسوب شود. چون در پژوهش حاضر وضع مطلوب و موجود بلوغ کسب و کار ورزشی بررسی نشد، پیشنهاد می گردد در پژوهشی هر دو وضع موجود و مطلوب بلوغ کسب و کار ورزشی شناسایی شود و شکاف بین آنها مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج نشان داد برخی از شرکت­ها دارای سطح بالاتری از بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار می باشند و استفاده از بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار اجتماعی در شرکتهای اسلوونی بیشتر از کرواسی است و برخی از تفاوتهای دیگر در مورد فرهنگهای سازمانی غالب می­باشد.

جام جهانی کشتی آزاد
خان چو (2017) نشان داد که بیشتر شرکت ها بین حالت تکامل یافته و فرآیند عبور از بلوغ هستند و برند، قوی­ترین و فناوری، ضعیفترین جنبه در این شرکتهاست که با نتایج این پژوهش همخوان نیست. عامل سیستم شرکت نیز اثر مستقیم، مثبت و معنی­داری بر زنجیره فرآیندها، مدیریت فرایند داشت، اما بر عملکرد فرایندها اثر مستقیم معنی­داری نداشت- بلکه اثر غیرمستقیم آن معنیدار بود. پیاده­سازی فرایند، طراحی فرایند، پایش و کنترل فرایند و بازمهندسی فرایند به ترتیب میزان اثر به طور معنی­داری تبیین کننده سازه مدیریت فرایند بودند.

طوطی فر طهران پور و ضیاء (1393) در مطالعه­ای به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری کسب و کارهای کوچک ورزشی استان تهران پرداختند. وکسیک و همکاران (2017) در مطالعه­ای نشان دادند که شرکت­هایی که سطح بالاتری از بلوغ اجتماعی دارند، در مدیریت فرایند کسب و کار موفق ترند. کالینووسکی (2016) در مطالعه­ای دریافت که رابطه معنیداری مثبت بین مناطق و عملکرد سازمانی وجود دارد. 2016) در مطالعه مدل بلوغ بهعنوان یک روش بهبود کسب و کار برای تولیدکنندگان قطعات خودرو نشان دادند که بر اثر مدل بلوغ کسب و کار که در شرکت مهندسی اجرا شده است، سیستم تا 80 درصد کیفیت محصول را رعایت کرده و به اهداف تقاضا و عرضه بهطور مؤثر دست یافته است.

پس مدل ارائه شده در این پژوهش، شناختی از سطوح بلوغ مدیریت کسب وکار را براساس ارتباط آن با مجموعهای از فعالیتهای شرکت ایجاد میکند. اراسلی و همکاران (2003) مدیریت هزینه و مدیریت فناوری را در اولویت ابعاد بلوغ کسب وکار گزارش کرد که مشابه با اولویت اول و دوم مدیریت دانش و مدیریت مالی در این پژوهش است. فرایندهای تامین محصولات و خدمات از مراحلی مانند این موارد تشکیل می­شود که هر یک از این مراحل را می­توان هم به صورت یک زیر فرایند به صورت مستقل تحلیل کرد و هم به صورت زنجیره­ تأمین.

کرونا ۲۴ شهریور ۱۴۰۱
در این تحقیق، مشخص شد که انجام مصاحبههای حضوری با مدیران و صاحبان صنایع تولیدی، اطلاعات بسیار مفیدی را به محقق میدهد. اکوسیستمها از تعاملهای بین ذینفعان به وجود میآیند و هر تعاملی میتواند آثار متعدد و گوناگونی داشته باشد که بر روی تمام اجزاء سیستم تأثیرگذار خواهد بود. با توجه به جدول 2، در بعد اکوسیستم بازار، متغیر واردات خارجی بازار دارای بیشترین میانگین (27/4) و متغیر رقابت بازار دارای کمترین میانگین (70/3) و در بعد سیستم شرکت، متغیر ساختار سازمانی دارای بشترین میانگین (26/4) و متغیر منابع سازمانی دارای کمترین میانگین (79/3) می­باشد.قرعه کشی خودرو Bmw میهن&;​​​.

دلار استرالیا بازار تولیدات ورزشی کشور به دلیل چالش­های فراوان برای تولیدکنندگان داخلی و حضور برندهای خارجی- به عنوان رقبای برندهای داخلی- با نوسانات بسیاری همراه است. به عبارتی، بابت هر متغیر پنهان 10 نفر به عنوان نمونه آماری مشخص شده است (داوری و رضازاده، 1396). در نهایت از طریق نمونهگیری تصادفی در دسترس و هدفمند، 340 نفر بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. حداقل حجم نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر اساس تعداد 34 متغیر پنهان 340 نفر تعیین شده است.

رونمایی آیفون 13

تطبیق چارچوب­بندی این پژوهش با تحقیقات قبلی نشان می­دهد که مدل مفهومی ارائه شده در این پژوهش از جامعیت و نوآوری قابل توجهی برخوردار می­باشد. جامعه آماری (محدود و نامشخص) این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان شرکت­های تولیدی ورزشی و اساتید دانشگاه با تخصص مدیریت کسب و کار در ورزش بود. ضرایب نشان می­دهد که این ابعاد همگی از درجه اهمیت و اثرگذاری بالایی برخوردارند که این خود نشان از قابلیت بالای پیش بینی اکوسیستم بازار توسط این عوامل را دارد.

بروکز و همکاران (2015) در بررسی بلوغ عملکرد مدیریت پروژه نشان دادند که در سطوح بالای بلوغ، نتایج عملکرد تا حد زیادی به مدل بلوغ مدیریت پروژه بستگی دارد. نخست اینکه آیا تغییر در فرایندها و مهندسی مجدد آن­ها (متغیر مدیریت فرایند) تا چه اندازه منجر به عملکرد بهتر و سطح بلوغ بیشتر می­شود. همچنین، تولیدکنندگان ورزشی باید زنجیره­های فرایند و مدیریت فرآیند را به صورت خلاقانهای برای شناسایی فرصتها به کار بگیرند و منابع را به صورت راهبردی مدیریت کنند.

مدل بلوغ مدیریت فرایندهای کسب و کار در شرکتهای تولیدی ورزشی ایران چگونه است؟ مدل­های بلوغ، یک نقشه راه برای ارزیابی بلوغ فرآیند کسب و کار و هدایت بهبود فرآیند ارائه می­دهند. هرچند، حفاظت در برابر چنین شکستهای سیستمی، کافی نیست، اما سازمان­ها و شرکت­های ورزشی نگرانی زیادی نسبت به ریسکهایی دارند که تداوم عملیات کسب و کار آنها را تهدید میکند (کلاشی، 1393). در مدیریت مستمر کسب و کار، مدل­های بلوغ میتواند بهعنوان ساختاری از سطوح بلوغ تعریف شود که وسعت تعریف، مدیریت، کنترل یا اثرگذاری فرایندهای خاص را شرح میدهد ضمن اینکه فرض میشود سازمانها، فرایندها و اقدامات جدید را توسعه می دهند و اقدام به یادگیری، بهبود و حرکت به سمت سطوح آتی میکنند تا زمانی که سطح مطلوب حاصل گردد.

به صورت متغیرهای مستقل، میانجی و وابسته. نوبخت و همکاران (1394) به بررسی عوامل زمینه ای مؤثر بر موفقیت کسب و کارهای متوسط و کوچک ورزش کشور پرداختند. مک کورماک و همکاران (2008) گزارش کردند که رابطه ای قوی بین قابلیت بازطراحی فرایندها و عملکرد سازمانی وجود دارد. مک­کورماک و همکاران (2008) نشان دادند که رابطه قوی بین بلوغ هر یک از حلقه­های زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی وجود دارد و مدیریت بازاریابی، مهمترین فاکتور در زنجیره تأمین است. در اقتصاد جهانی نیز رقابت بر مبنای قابلیت­ها یا مجموعه مختلفی از مهارت­ها و دانش انباشته از طریق فرایند­های سازمانی قرار دارد.

آخرین بروزرسانی در: