طول مطالعه: 5 دقیقه

به نظر این نوشتار بحران کرونا ظرفیت زمینه سازی برای طرح پرسشها و چالشهای فلسفی را دارد. اما از سوی دیگر با توجه به دامنه تاثیر بحران کرونا میتوان آن را به عنوان خاستگاه امکانات دیگری مانند طرح مسایل فلسفی نیز محسوب داشت. ترکیب و پیوند: مهمترین روش واژه سازی در زبان فارسی و زبانهای مشابه که پیوندی محسوب میگردند، استفاده از وندها و ترکیب است. گویا همان رابطهای که قبلاً بین سوارکار و مرکبش وجود داشت و نظایر آن را میتوان در اشعار جاهلیت نزد اعراب مشاهده کرد، اینک بین راننده و ماشین (بی جان) نیز برقرار گشته است.  ​.

جام جهانی ۲۰۱۴ هرچه انسان امروز با آن دست به گریبان است حضور دارد. ولی چه ضرورتی مردم امروز را به اتخاذ این روشها برای تکلم بین خود واداشته است. اگر فناوری در سرزمینی بومی شده باشد، صاحبان آن دانش برای ابداعات خود نامی تازه بر میگزینند؛ ولی وقتی دانش و فن با نام خود وارد سرزمینی دیگر گردد و باصطلاح وارداتی باشد، در آن صورت مردم آن سرزمین برای حفظ زبان خود با واژگان وارداتی دوگونه برخورد میکنند.

دیس تتلو و پیشرو در این مقال از بررسی سطح موسیقایی و نحوی آن چشم پوشی شده به زبان شناسان و پژوهشگران دستور واگذار میگردد. در شعر زیر نیز ارتباط موسیقایی هو و آهو شایان توجه است. از نظر این نوشتار، بحران کرونا زمینه و بنابراین امکان آغاز خانه تکانی فلسفی در برخی از شاخهها و حوزههای مطالعاتی فلسفی را فراهم آورده است و در صورت جدی گرفتن آنها، میتوان در آینده شاهد تغییراتی چند در دیدگاههای فلسفی بود. در این مقاله نخست به پرسشها و چالشهای فلسفی این بحران به نحو کلی پرداخته میشود.

بحران کرونا چه پرسشها و چالشهایی را در حوزههای فلسفی-به طور کلی یا جزیی (در ایران)- عملا برانگیخته است؟ به علاوه این بحران ظرفیت ایجاد خانه تکانی در وضعیت زندگی امروز و تغییر در دیدگاهای کلی محلی (در ایران) را نیز دارد. تکنولوژی و ماشینیزم در بخش عظیمی از زندگی انسان امروز بخصوص جوانان، حضوری پر رنگ یافته است. این نوع استعارهها متأثّر از فنّاوری امروز است و از خودباختگی انسان در برابر ماشین خبر میدهد. اقبال و رویکرد کاربران عاملی است که روند تغییر معنایی را امکان پذیر میسازد.

خرید گیم تایم Wow Shadowlands

این بحران، ظرفیت و قابلیت یا امکان طرح چه سوالاتی را دارد؟ انسان به مثابه ماشینی انگاشته شده که رفتاری ماشین گونه از او سر میزند.وجود برخی واژگان با معنای استعاری تازه مانند میخ شدن یا قفل شدن به معنی گرفتار شدن در شعر عزیزی از این گونه است و نیز تعبیر کنایی خاموشی که ایام جنگ و قطع برق و خاموشیهای شبانه را به یاد میآورد. در بیت زیر خاموشی مجاز از قطع برق و خاموشی است که در ایام خاص به وجود میآید.

«کاربرد اصلی استعاره توسّع زبان است و چون زبان واقعیت است استعاره گسترش واقعیت است» (هاوکس، 1377: 95). «آنچه در استعاره رخ میدهد، این است که از سطح حقیقی یا لغتنامهای که معمولاً کلمات در آن عمل میکنند، منظماً اجتناب یا حتی عدول میشود. کودکی که در لباس آبی خود را چون ماهی در دریا یا کبوتر در آسمان توصیف میکند و یا سخن نیک و بد را شیرین و تلخ توصیف میکند هم استعاره به کار برده است. زیرا فردِ وابسته به ماشین پس از خرابیِ خودرو از انجام وظیفة خود ناتوان میگردد.

«واج ها در شعر عزیزی از پیوند و هماهنگی خاصی برخوردارند و این در نوع خود شگردی زبانی به شمار میرود؛ آنها دارای نوعی وحدت درونی و یکپارچگی تصویری - زبانیاند و هماهنگی کامل با موضوع دارند. این مفاهیم به زبان نیز سرایت کرده ترکیبات خاصی را به وجود آورده است. 2-مورد دوم که از اهمّیّت خاصی برخوردار است و موضوع این مقاله نیز هست، ساختن کنایات و تعابیر متناسب با علوم و فنون است که در سالهای اخیر شتاب فراوان یافته است.

پرداخته میشود. سپس نظری خواهیم داشت به چالشهایی که این بحران در ایران برانگیخته است. این نوشتار با پرسشهایی از این قبیل سروکار دارد: آیا بحران کرونا از بازتابهای فلسفی برخوردار است؟ عزیزی در شعر «پشت چراغ» انسان را به مثابة خودرویی فرض کرده که در خیابان زندگی به حرکت در آمده است. تأثیر معرفتی- روانی فناوری: فناوری و انقلابهای صنعتی از سوی دیگر نیز زبان را متأثّر ساخته است و موجب آفرینش زبانی دیگر هم گشته است، زبانی که با انواع ساختارشکنیها متضمن نوعی اعتراض و نفی سنتهای گذشتگان و رویکرد به واژگانی برساخته و تغییر معنا داده هم هست که آن را زبان مخفی خواندهاند.

از آنجا که عناصر فرهنگی (مادی و معنوی) پیوسته در تغییرند، طبیعی است که واژههای زبان نیز که در حقیقت نام آن عناصر فرهنگی هستند، تغییر میکند. آنها به رؤیای گذشته پیوسته و به یک نوستالژی شیرین بدل شده است. از این رو مقالهای توصیفی-تحلیلی و مشتمل بر فرضها و حدسهایی در باب پیامدها و امکانات فلسفی بحران موجود و مسایل مرتبط با آن است. این مقاله مجموعه تاملاتی بر محور چالشها و پرسشهای فلسفی پیش رو در بحران کروناست.

آن است و از این سنخ امور پرسش میشود. در ترکیبات قدیمی که در گذشتههای دورتر ساخته شده و فناوری آن روز را نشان میدهد، شیوة تعبیر متفاوت است. امروزه تعابیری به کار میرود که ناشی از این باور است که گویا ماشین برتر از آدمی است و یا حداقل مانند اوست. که مفهوم ناتوانی یا خشم و غضب از آن برداشت میشود، نوعی استعارة مرکب است که براساس تشبیه انسانی ناتوان به ماشینی از کارافتاده ساخته شده است.

مسکن ملی استان تهران استفاده از غذاهای آماده، عطریات شیمیایی، آلودگی زیست محیطی نمودهای آن هستند. از این طریق واژه در یک طیف معنایی وسیع، معنایی گسترده مییافت و بسط داده میشد. تسریع در ساخت واژگان جدید: هیچ زبانی نمیتواند ادعا کند که از ورود واژگان بیگانه جلوگیری کرده است. سیل ورود واژگان جدید فرهیختگان را وا میدارد که چاره اندیشی کنند. نخستین و مهمترین مأخذ آنان حوزههای مشابه با موضوع جدید است. فنّاوری: تکنولوژی با نامهای کالاها وارد کشور میگردد.

دو بیت اخیر رویکرد تأسف آور جوانان و شاعران به مواد مخدر، که از آسیبهای زندگی مادی و معنویت گریز است، را نشان میدهد. بسیاری از عبارات و جملاتی که به کار میبریم، زیر ساخت فکری مشخصی دارند. هرچند واژگان و تعابیر نو به کار میبندد. تعابیر و ماشین نوشتههایی چون: «سالار»، «تنهای شب»، «رهگذر جاده»، «میراث پدر» «فرغون کوچولوی بابا»، «زرد قناری»، «کوچولو کجا میری»؟ فلانی داغ کرده! جوش آورده! ای مارمولک موذی! این دو کبوتر عاشق را به خانه بخت میروند!

آخرین بروزرسانی در: