طول مطالعه: 5 دقیقه

از نگاه فقهی، شرط تهدیدی زیر مجموعه شرط جزایی یا همان شرط کیفر مالی است و تعریف شرط جزایی شامل آن نیز میباشد منتها رابطة منطقی شرط جزایی و تعریف آن با شرط تهدیدی، عموم و خصوص مطلق است چرا که شرط جزایی زمانی تهدید مالی تلقی میشود که شرط خسارت یا غرامت یا انجام فعل یا ترک آن و غیره، صرف نظر از وقوع ضرر یا عدم آن، مورد تعهد قرار گیرد که در این صورت هم شرط جزایی به معنای عام است و هم شرط تهدیدی.

قرعه کشی ایران خودرو پارس Tu5 به نظر میرسد با توجه به آنچه گذشت بر این باور است که ادله غصب و علیالید و لا ضرر و اتلاف، هر کدام قابلیت دارد که مستند ضمان منافع غیر مستوفات محقق الحصول قرار گیرد. بنابراین در هر چهار فرض پیشگفته بحث خسارت از خسارت قابل طرح و بررسی است. اما به هرحال حتی در فرض قرارداد قرض، در شرط جریمه دیرکرد، قرضدهنده شرط نمیکند که قرضگیرنده در سررسید، مبلغی بیش از آنچه قرض کرده، بپردازد بلکه قرضدهنده، همانطور که برای اطمینان از وفای دین گاهی ضامن و گاهی وثیقه و کفیل مطالبه میکند، در موضوع مورد بحث نیز ممکن است مقترض را متعهد کند که در صورت تخلف از پرداخت دین یا تأخیر از پرداخت آن در سررسید، مبلغی را به عنوان جریمه بپردازد که چنین امری مصداق «کل قرض جرّ نفعاً فهو ربا» نخواهد بود و به قول آیتالله تسخیری در چنین فرضی خود قرارداد قرض ذاتاً منجر به زیاده نمیشود، بلکه تنها در حالت تخلف به یک زیادۀ شرط شده منجر میگردد. &;!

این بزرگواران ملاک در صدق اتلاف را دید و نگاه عرف عام میدانند هرچند که در استدلال خود صریحاً به آن اشاره نکردهاند و چون چنین عرفی فاقد تخصص و دقت لازم در قضاوتهای خود است طبعاً در مورد منافع غیر مستوفات قدرت تشخیص موارد تفویت منافع و زمینههای تحصیل در آمد از آن را ندارد. بنابراین چون تأخیر در پرداخت جریمة مورد شرط، مصداق تأخیر در دین میباشد همچنانکه نکول از پرداخت جریمه مذکور مصداق نکول از پرداخت دین است بنابراین شرط خسارت ناشی از چنین تأخیری بلااشکال است و استدلال در اینباره همان استدلال در اثبات جواز شرط خسارت تأخیر یا نکول است.

آیفون 14 مکس لذا برای پیشگیری از ایجاد انگیزه برای تأخیر پرداخت پیشنهاد میشود که مبلغ جریمه یا درصد آن معادل حدأقل سود مورد انتظار از مبالغ تأخیری تعیین شود تا بدهکاران تشویق به تأخیر نشوند. در حالیکه در شرط جریمه تأخیر، هدف طلبکار از آوردن چنین شرطی، الزام بدهکار به پرداخت به موقع و ارائه راهکاری برای جلوگیری از استمرار بدهی است و عملاً نیز زمانی مبلغی به عنوان جریمه گرفته میشود که نقض تعهد رخ دهد و الا در صورت پرداخت قسط یا دین در سررسید، هیچ زیادهای گرفته نمیشود.

قرعه کشی خودرو Bmw میهن همچنانکه ممکن است خسارت از خسارت، ناشی از تأخیر پرداخت خسارت باشد یا جریمه. ثانیاً: اگر بداند که آن زیاده(جریمه) نصیب وی نخواهد شد و یا احتمال بدهد که به او نخواهد رسید، هیچگاه قرارداد را منعقد نمیکند. همچنین تعهد بازیکن به پیوستن به جمع افراد تیم در نخستین بازی فصل نخست لیگ و در صورت تأخیر، فلان مبلغ از قیمت قرارداد وی کسر شود. با توجه به تعاریف ارائه شده میتوان شرط جزایی را اینچنین تعریف نمود: «اتفاق و توافق طرفین یک عقد بر مقدار خسارت یا غرامتی که بر اثر اخلال یکی از آنها به عقد یا شروط ضمن عقد متوجه وی میشود اعم از این که التزام خود را با تأخیر به انجام برساند و یا اصلاً از انجام آن سر باز زند».

رئال مادرید بارسلونا یعنی حتی اگر تورمی در کار نباشد و ارزش مبلغ دین از زمان تحقق قرارداد منشأ آن، تا زمان سررسید ثابت و یکسان بماند باز دریافت خسارت به استناد اتلاف منافع جایز باشد. اما در ربای نسیه، تخلف رخ نداده و گناهی هم متوجه مرتکب تأخیر نیست. زیرا در ربا گناه متوجه طلبکار و مدیون میشود اما در موضوع بحث، وجود انگیزه تأخیر برای مدیون نمیتواند گناه را متوجه طلبکار نماید. اما دو نوع دیگر یعنی ربای قرضی و ربای جاهلی، احتمال صدق آن بر جریمه دیرکرد میرود.

منتها باید دقت کرد که در این رابطه، دو نوع عرف وجود دارد که البته میباید بین آنها تفکیک نمود؛ بدین معنا که گاهی در ارزیابی و بررسی یک موضوع عرف عام مردم را مدنظر قرار میدهیم و گاهی عرف یک صنف و طبقه خاص را لحاظ مینماییم. رئیس وقت بانک مرکزی در تاریخ 28/11/1361 طی نامهای افزودن چنین مادّهای را از شورای نگهبان استعلام کرد. در اینجا به تفصیل در مورد شرط جزایی بحث خواهیم کرد، تا در نتیجه حکم فقهی هریک از خسارت و جریمه تأخیر را تبیین نماییم.

نتایج قرعه کشی ایران خودرو 7 شهریور این راهکار گرچه مورد تأیید شورای نگهبان بوده و نظام بانکی ایران به استناد آن عمل میکند، لکن از جهت فقهی محل بحث است و فقها به آن پاسخهای متفاوت دادهاند. در قراردادهای بانکی نیز جای این نگرانی هست که بانک برای مدت زمان معینی قرض بدون بهره یا تسهیلات بانکی بدهد و در آن قرارداد، شرط جریمه را پوششی برای گرفتن ربا قرار دهد. بعد از پیروزی انقلاب و حذف بهره دیرکرد وامها و اعتبارات از قوانین بانکی، نظام بانکی با مشکل تأخیر بازپرداخت وامها و اعتبارات مواجه شد.

2. حدأکثر 10 درصد از تسهیلات اعطایی بانکها از طریق قرارداد قرض بدون بهره است که بانک ممکن است شرط جریمه تأخیر را پوششی برای دریافت ربا قرار دهد و بیش از 90 درصد تسهیلات بانک بر اساس سایر قراردادها به ویژه فروش اقساطی است که بانک میتواند از همان ابتدا به تناسب مبلغ و مدت پرداخت، قیمت بالاتری مطرح کند و نیازی به شرط جریمه برای پوشش ربا نیست؛ برای مثال، کالایی را که قرار بود بانک اقساط دو ساله به قیمت پنج میلیون بفروشد، با اقساط چهارساله به قیمت شش میلیون میفروشد.

1. اگر هدف قرضدهنده - بانک- این باشد که در سررسید، مبلغی به عنوان جریمه بگیرد، بدون آنکه تخلفی در بین باشد. در حالیکه فعالیت بانکها در طول سالهای اخیر این حقیقت را ثابت کرده است که اکثر قراردادها بدون تخلف از سررسید تصفیه میشوند و تنها بخشی از آنها منجر به وصول جریمه میشوند، کدام رباخوار حاضر است مال و سرمایه خود را به صرف احتمال دریافت ربا، به فردی از افراد بدهد؟

نمونههای شرط جزایی فعل عبارت است از تعهد بایع به تحویل مبیع ظرف یک هفته و در صورت نکول یا تأخیر، کالای معینی را به مشتری هدیه کند. «مقاطع الحقوق عند الشروط» یعنی حقوق افراد تا زمانی محفوظ است که شرط بر خلاف آن نشود. اتفاقاً او نتوانست مرا به موقع برساند، چه حکمی میدهی؟

آخرین بروزرسانی در: