طول مطالعه: 5 دقیقه

در زمینۀ کرونا نیز اگر روزه موجب تضرر جسمی مسلمین شود، حکم ایجابی آن برداشته میشود. نهاد دین و علمای دینی در روبهروشدن با بیماری کرونا موضعگیریهای مختلفی داشتند. بر مؤمنان - خداوند آنها را عزیز بدارد - پوشیده نیست که روزه ماه مبارک رمضان از ضروریات تکلیف شرعی است و رکن دوم دین اسلام در شرع مقدس محسوب میشود و در کتاب خدای متعال نیز واجب شده است؛ بنابراین، ترک روزه ماه مبارک رمضان صرفاً به دلیل برخی توصیههای عمومی و بدون تحقق خوف واقعی از وضعیت خاص جسمی و شغلی مبنی بر اینکه اگر در طول روز بهطور متوالی آب نوشیده نشود، احتمال واقعی ابتلا به بیماری را منجر میشود، جایز نیست و این در حالی است که همه مردم با توجه به وضعیت جسمی متفاوت، آمادگیهای بدنی، نوع فعالیت روزمره و وظایف خارج از خانه در سطح یکسان احتمال ابتلا به انواع بیماریها قرار ندارند و کسانی که از این بابت ترس دارند، باید به پزشک متخصص مراجعه کنند؛ اما کسانی که ولو از لحاظ ماهیت شغلی و وضعیت جسمی و سلامتی، دارای شرایط خاصاند و میترسند اگر روزه بمانند، بیمار شوند و نمیتوانند اقدامات پیشگیرانۀ لازم نظیر پوشیدن دستکش و ماسک را انجام دهند و قادر نیستند با فاصله ایمنی از افرادی بمانند که ازنظر عقلی احتمال انتقال عفونت از آنها یا محیط پیرامون آنها وجود دارد، به گونهای که اگر روزه بگیرد، میزان احتمال ابتلایش به این بیماری درنتیجۀ همین دلایل بالا میرود و قادر نخواهد بود به دلیل شغل و کسب روزی، در فاصله دوری از افراد یا در خانه بماند، ترک روزه آن روز یا روزهایی که در آن شرایط خاص قرار دارد، جایز است؛ اما نباید به روزهخواری تظاهر کند و تنها به مقدار مورد نیاز از غذا و آبی اکتفا کند که گمان میکند او را از ابتلا به بیماری ایمن میگرداند؛ اما چنین مجوزی شامل شکستن روزه همه روزهای ماه رمضان نمیشود؛ بلکه آن روزهایی را شامل میشود که شرایطش مانند توصیف مزبور باشد؛ زیرا ممکن است وضعیت برخی افراد، تنها در برخی از روزهای ماه رمضان - نه همه روزهای آن - متصف به ضرورت فوق باشد؛ بنابراین، اگر در برخی از روزهای ماه رمضان بتواند در خانه بنشیند و اقدامات ایمن را انجام دهد، به گونهای که ترسی از روزهگرفتن همراهش وجود نداشته باشد، روزۀ آن روزها بر او واجب است و بر این اساس، شرایط خود را مطابق روزهای ماه رمضان در نظیر میگیرد؛ زیرا «الضرورات تقدر بقدرها» در تمامی موارد ضرورت باید به اندازه رفع نیاز ضروری باشد (تنها تا رفع حالت ضرورت و به تناسب خطر و تهدید موجود، انجام فعل اضطراری جایز است).

بورس استانی ایتالیا
این حضور بیانکنندۀ نوعی فهم جدید در شیوه خدمت به جامعه است که در اشکال مختلف وجود دارد. پایبندی به توصیههای سازمان جهانی بهداشت و نیز تبعیت از سازمان بهداشت داخلی امری ضروری برای مقابله با این بیماری است. این نگاه انسانی، با نگاههای تبعیضآمیز، نژادپرستانه و قومگرایانه کاملاً متفاوت است که متأسفانه در دنیای غرب نسبت به جهان حاکمیت دارد. احکام شرعی در برخی شرایط و با توجه به بعضی مقتضیات تغییر میکنند و این امر با توجه به فقه پویا محقق میشود.

ایرپاد پرو 2021 بیشک رعایت نکات بهداشتی و آنچه را که متخصصین مربوط به امر پزشکی بیان میدارند بر همگان لازم است و با رعایت این امور و توسل به حضرات معصومین (ع) و قرائت قرآن کریم و ادعیه انشاءالله همگان از این امتحان و ابتلا سربلند بیرون بیایم. یکی از سؤالهای مهم در این رابطه، کموکیف و چگونگی همکاری مراجع دینی شیعی با دولتها است؛ برای مثال، مراجع مزبور از سال 1340 تا 1357 باوجود اینکه حکومت پهلوی را فاقد مشروعیت میدانستند، در میان روحانیان و علما، چهار رویکرد مختلف (حمایت مصلحت اندیشانه، مبارزة منفی، مبارزة غیر انقلابی و مبارزة انقلابی)، در زمینة نحوة تعامل با حکومت مطرح بوده است.

یافتههای پژوهش براساس تحلیل گفتمان انجامگرفته بر اظهارنظرها، فتواها و گفتمانهای هفت شخصیت از علما و مراجع شیعی به دست آمدهاند. همانگونه که دیده میشود عمل به توصیههای بهداشتی، دعا و توسل کردن، گسترش فقه پویا و حل مشکلات اجتماعی، چهار دال فراگفتمانی فراگیری هستند که درحقیقت هسته مرکزی گفتمان کلیه علما و مراجع شیعی را تشکیل میدهند. یکی از ویژگیها و نتایج نزول بلا این است که حقایقی را مبرهن میکند و موجب بیداری و آگاهی بشریت میشود. اگر قارونی فکر بکنی و بگویی من این کار را کردم، من این مال را فراهم کردم، من این کار را کردم، میگویند اینها را که ما به تو دادیم، تو چه آوردی؟ &;&;&;!

عمل به این توصیهها هم لازم عقلی و هم شرعی است. راهکار سوم، دانستن و عمل به راهکارهایی است که ائمه اطهار(ع) و بزرگان دین و همچنین، علما و مراجع عظام تقلید در زمان گرفتاریها و بلایا و همینطور امتحانات الهی انجام میدادند. به عبارت دیگر، این افراد در موقعیتهایی که قرار میگیرند، براساس الگوهای ارتباطی فرهنگ خودشان عمل میکنند. از این نظر در این مقاله، کشف رابطه این دو مؤلفه (دین و اصول بهداشتی) از منظر علمای شیعه اهمیت دارد.

کرونا در مازندران

توبه از گناه موجب مشمولیت نعمت و عبور از بلا و گرفتاری میشود. دعا توانائی رفع بلا دارد. دعا و توسل به ائمه اطهار و توکل بر خداوند متعال همیشه مکمل پیشگیری و درمان است. توجه به اصول بهداشتی به همراه معنویتگرایی ازجمله توصیههایی است که علمای شیعه بهشدت بر آن تأکید دارند. مراجع شیعه همواره تأکید فراوانی بر موضوع وجوب حفظ نفس داشتهاند. تحولات ایجادشده در موضوع فقه، بهویژه پس از انقلاب اسلامی، بسیار حائز اهمیت است. از نقد برای پرداختن به مسائلی استفاده میکند که احتمالاً مشارکتکنندگان از آن ناآگاه باشند.

بخشهای علمی ما هر اندازه که باشد به هر حال محدود است بسیاری از چیزها است که ناشناخته است. برای چه به کار میرود؟ علمای شیعی، در این زمینه اتفاق دارند که بحرانها و بلاهای عمومی در داخل و خارج نیازمند راهحل یکسان برای همه افراد است. مطالعه موردی این پژوهش روی مطالب و گفتمان: آیتالله سید علی حسینی سیستانی، آیتالله ناصر مکارم شیرازی، آیتالله عبدالله جوادی آملی، آیتالله حسین وحید خراسانی، آیتالله حسین نوری همدانی، آیتالله موسی شبیری زنجانی و آیتالله محمد اسحاق فیاض است.

کشور ایران، کشور دینی است که دین در آن نقش و اهمیت زیادی دارد. لازم است موازین شرعی در انجام غسل، کفن، نماز و دفن مرحومین تا حد امکان صورت گیرد و تنها در مواردی که ضرورت اقتضا میکند، تغییراتی پیدا کند. دربارۀ تحلیل گفتمان روشهای گوناگونی تا کنون ارائه شده است.

آخرین بروزرسانی در: