طول مطالعه: 5 دقیقه

پس این مالکان از شرکت در این طرح نفع بردند، ولی 37% از مالکان شرکت کننده در طرح فکر میکنند که با شرکت در این طرح زیان دیدند و ماشین آنها بیشتر از 5/1 میلیون، یعنی به طور متوسط 9/1 میلیون میارزد، ولی از آنجا که در طرح خرید خودروهای فرسوده دولت مبلغ را نقدی میپرداخته و نمیتوانستند برای ماشین خود مشتری پیدا کنند. در طرح نقدی در صورت اسقاط به موقع، بدون در نظر گرفتن مدل (۵۶-۷۲)، مبلغ ارزش گواهی (۵/1 میلیون تومان) به مالکان خودروهای فرسوده پرداخت خواهد شد.

قرعه کشی ایران خودرو 6 اردیبهشت 1401 همان طور که در قسمت بالا بیان شد استراتژیهای دولت یا ستاد پرداخت زیاد 1900 () و پرداخت کم 1500 () میباشد که برای دستیابی به پیامدهای مالک خودرو از شرکت در طرح اسقاط خودرو باید بتوان قیمت خودروی فرسوده را در بازار دست دوم بدست آورد زیرا برای مالک خودروی فرسوده، پرداختی ستاد نسبت به قیمت خودرو در بازار دست دوم را با هم مقایسه میکند. برای مالک خودرو بهترین حالت زمانی است که خودروی خود را از رده خارج کند و دولت نیز تسهیلات زیاد پرداخت کند و تصمیم خودروساز در تصمیم مالک خودرو مؤثر نیست زیرا خودروسازان اگر چه قبلاً تسهیلاتی برای مالکان خودرو در نظر میگرفتند ولی اکنون تمام تسهیلات را خود ستاد به عنوان نمایندهی دولت پرداخت میکند.

جام جهانی کشتی 2022 زیرا در صورتی که خودروی فرسودهی خود را از رده خارج کند؛ هزینههای تعمیر و به خصوص هزینههای سوخت تا 50 درصد کاهش پیدا میکند و علاوه بر آن امنیت جانی راننده نیز افزایش مییابد. بنابراین با توجه به بازی دو نفره که استراتژیهای دولت پرداخت تسهیلات زیاد و پرداخت تسهیلات کم میباشد، میتوان استراتژیهای دولت را با توجه به طرح نقدی به صورت پرداخت نقدی زیاد یعنی یک میلیون و 900 برای هر خودروی فرسوده () و پرداخت نقدی کم یعنی یک میلیون و 500( ) نوشت.

خودرو ملی امارات بدترین حالات زمانی است که مالک، خودروی فرسوده خود را از رده خارج نکند دیگر فرقی نمیکنند که تسهیلات زیاد یا کم باشد بنابراین حالات ۴ و ۳ را با عدد ۲ نشان میدهیم. در این حالت برای ستاد بیشترین پیامد را در بر دارد و برای دارندهی خودرو اگر چه بهترین حالت نمیباشد، ولی تمایل دارد که خودروی خود را عوض کند. آیا تسهیلات پرداختی دولت میتواند سبب تسریع هر چه بیشتر طرح شود؟

زیرا، در این صورت اگر صاحب خودروی فرسوده در طرح شرکت نکند تسهیلات کمتری را از دست میدهد. در این تحقیق نقش تسهیلات در طرح اسقاط خودروی فرسوده، با رویکرد نظریه بازی بررسی شده است. در واقع مهمترین فرض این تحقیق این است که عامل اصلی کندی روند اسقاط خودروهای فرسوده کم بودن تسهیلات یا پرداخت نقدی دولت است. برای خودروساز بهترین حالت، حالت ۱ میباشد که این حالت را با عدد ۶، حالت ۲ در مرحله بعد که با عدد ۵ رتبه بندی میشود. ​​​​​​​!

همچنین در این قسمت جهت عددی کردن پیامدهای بازیکنان فرض شده تنها منفعت طرح برای دولت کاهش مصرف سوخت و آلودگی میباشد. از طریق بهترین پاسخ میتوان تعادل نش را در این بازی پیدا کرد. در سالهای اخیر با توجه به طرح هدفمندی یارانهها و کاهش یارانههای سوخت مقوله سوخت خودرو به شدت مورد توجه صاحبان خودروها به ویژه مالکان خودروهای فرسوده قرار گرفته است. در زمینه طرح اسقاط خودروهای فرسوده کارهای زیادی نشده و تقریباً تمام کارهای انجام شده داخلی در این زمینه به ارزیابی اقتصادی این طرح پرداخته شده، اما این تحقیق با استفاده از نظریهی بازیها به بررسی طرح پرداخته میشود.

بابت خروج هر دستگاه خودرو پلاک سفید مشروط بر این که خودرویی که از رده خارج میشود، بیش از ۲۵ سال از زمان ساخت آن نگذشته باشد، بر اساس اصلاحیه مصوبه قبلی در تاریخ ۲۶/۸/۸۳ به تصویب هیات وزیران رسید. از سوی دیگر با اسقاط ماشینهای قدیمی آهن قراضههایی نصیب دولت میشود که همین ضایعات میتواند منافع زیادی را برای دولت به همراه داشته باشد، همچنین خودروهایی که در طرح شرکت میکنند، باید مالیاتها و جریمههای عقب ماندهی خود را بپردازند که از این موارد نیز درآمدهایی برای دولت حاصل میشود.

در واقع فاز چهار و پنج این طرح با سرعتی مناسب طی شد، ولی فاز شش این طرح چنان روند کندی به خود گرفت که طرح از برنامه عقب ماند. میزان مصرف سوخت و آلایندگی خودروهای فرسوده یکی از مهمترین عوامل افزایش آلودگی هوا در کلان شهرها میباشد. بهترین پاسخ هر بازیکن از طریق کشیدن خط زیر پیامد بازیکن مربوطه جدول مشخص شده است. در تعادل سه بازیکن صاحبان خودرها مایل به طرح اسقاط خودروی خود میباشند.زلنسکی قبل از ریاست جمهوری​​​​ ​​​.

میانگین تورم جهانی
واژگان کلیدی: طرح اسقاط خودروی فرسوده، تسهیلات، دارندهی خودرو، ستاد مدیریت حمل و نقل، نظریه بازیها. مقالهی یاد شده، «اختلاف قیمت پیشنهادی مالک و قیمت پیشنهادی برنامهی اسقاط» (یعنی حداقل قیمتی که مالک به ازای آن حاضر به اسقاط خودرو باشد)، را به عنوان فاکتور تصمیمگیری مالک خودروی فرسوده جهت اسقاط بر میشمارد. 1995) اثرات برنامهی «پرداخت نقدی برای خودروهای فرسوده» در آمریکا را مورد بررسی قرار داد. عبدلی و همکاران در تحقیق با استفاده از یک نمونه تصادفی 500 تایی به بررسی آثار طرح اسقاط خودروهای فرسوده در شهر تهران پرداخته است.

ناظری (1381) به بررسی روشهای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در چهار سناریو پرداخته است. در این روش سرمایهگذار خارجی، سبب از رده خارج کردن خودروهای فرسوده میشود و در مقابل، تا 10 سال قیمت دلاری و یا میزان بنزین صرفه جویی شده را در اختیار میگیرد. در این جا منفعت کل طرح ناشی از کاهش آلودگی برای هر خودرو 12166 میلیون تومان میباشد. نظریهی بازیها علم مطالعه بازیهاست و میخواهد نشان دهد که وقتی افراد در شرایط یک بازی قرار میگیرند چگونه میتوانند تصمیم عاقلانه بگیرند.

هر بازیکن باید بتواند مجموعه حالات ممکن را که نتایج بازی را رقم میزنند، رتبهبندی کند. برای بازیکن وضعیت 1 است. ، 2000) بررسی شده است. , ., & , . (2000). : . 2) ستاد، استراتژی را انتخاب کند و دو بازیکن دیگر هر دو استراتژی را بر گزینند. حالت 3 بازیکن استراتژی را انتخاب کند، دیگری استراتژی را برگزیند.

حالت 1 نیز با عدد 3 ارزشگذاری میکنیم. عبدلی، قهرمان، ورهرامی، ویدا (1389). بررسی آثار طرح اسقاط خودروهای فرسوده (مطالعهی موردی شهر تهران). عبدلی، محمدعلی، معتمدی، سید بهمن، باغوند، اکبر (1387). مدیریت زیست محیطی خودروهای فرسوده. , . . (2014). .

آخرین بروزرسانی در: