طول مطالعه: 4 دقیقه

2016) آزمون سرایت همبستگی و چولگی همزمان را برای اثبات سرایت بحران وام مسکن آمریکا بر بازارهای سهام آسیا و اروپا مورد استفاده قرار داد. شوک اول یا بحران اول در اواخر سال 1390 به دنبال تحریم ایران توسط سازمان ملل بود. فضای پیچیده بازارهای مالی و اقتصادی و ارتباط تنگاتنگ این بازارها با یکدیگر و همچنین، نیاز حیاتی به پیشبینی سناریوهای مالی و اقتصادی آینده، پژوهشگران حوزه مالی را بر آن داشته تا با کشف و تحلیل این ارتباطات میانبازاری بتوانند برای تحقق اهداف نظام مالی و اقتصادی، گامی مؤثر بردارند.

تورم جهانی مواد غذایی در حوزه سرایت بحران مالی مطالعات متعددی توسط پژوهشگران صورت پذیرفته است. برخی دیگر از پژوهشگران به بررسی اثر سرایت از یک بازار مالی به بازار مالی دیگر پرداختهاند. نشاندهنده سرعتی است که پس از وقوع یک شوک غیرمنتظره، بازارهای مالی به آن عکسالعمل نشان میدهد. پس از مقدمه، در بخش دوم، ادبیات مرور میشود، روش تحقیق در بخش سوم بیان میشود. در این تحقیق به دلیل اینکه متغیر نرخ ارز دارای دنباله پهن و ناهمسانی واریانس شرطی است از روش الگوریتم اصلاح شده استفاده شده است.

وابستگی بین توزیعهای آماری با استفاده از چندین روش قابل محاسبه است. شناسایی مکانیزمهای سرایت در مدیریت سبد داراییها نقش مهمی دارد؛ زیرا در انتخاب سبد سهام و کاهش ریسک میتوان از آن استفاده کرد. همچنین، شناسایی این مسیر سبب بهبود مدیریت ریسک، کاهش اثرات بحران ارزی و بهبود تصمیمگیری سرمایهگذاران در بازار سرمایه میشود. نتایج این آزمونها بیانگر وجود اثرات معنادار سرایت از بازار سهام آمریکا به بازارهای سهام آسیا و اروپا میباشد. پنج جزء اول با پنج گشتاور همزمان مازاد متناظر است و جزء ششم، اثرات تعاملی بین گشتاورهای همزمان مازاد را بیان میکند.

خرید گیم تایم 90 روزه

دامنه این سرایتها با گسترش سیستمهای ارتباطی و وابستگی بیش از پیش بازارهای مالی به یکدیگر در حال افزایش است. را ارائه کردهاند تا در زمانی که سرایت به صورت همزمان از طریق چولگی، کشیدگی و نوسانپذیری عمل میکند، توان داشته باشد. یک گروه از نظریه­ها بر عوامل بنیادی نظیر شوکهای عمومی، روابط تجاری و روابط مالی متمرکز شدهاند. آزمونهای مشترک که در معادله (1 و 2) توسط فرای، هسیائو و مارتین (2019) ارائه شدهاند از نظر ساخت آزمونهای با چند کانال بالقوه سرایت هستند که به طور همزمان عمل میکنند.

خودرو ملی امارات
سرایت بحران مالی بر اثر گسترش آشفتگی مالی در یک بنگاه، بازار و یا منطقه جغرافیایی به حوزههای دیگر پدیدار میشود. نتایج نشان میدهد تحریم نفتی باعث کاهش همبستگی بازار نفت و سهام در کوتاه­مدت و بلندمدت میشود. نوروزی­فر، فتاحی و سهیلی (۱۳۹۸) به بررسی سرایتپذیری بین بازار نفت و بازارهای مالی با استفاده از رویکرد وابستگی اکستریمال در ایران پرداختند. به بررسی سرایت مالی در بازار دارایی­های هند پرداختهاند. صرافی زنجانی و مهرگان (1397) به بررسی تقارن یا عدم تقارن اثر شوکهای مثبت و منفی دلار در بازار آزاد بر شاخص صنایع شیمیایی و فلزات اساسی بازار سرمایه ایران پرداختهاند.

، اطلاعات بیشتری جهت مقایسه جفت بازار به ما میدهد. امروزه، شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدهد نوسانات قیمت داراییهای مالی به داراییها و بازارهای دیگر سرایت میکند. مطالعات دیگر به بررسی اثر سرایت بحران مالی جهانی به بازارهای مالی سایر کشورها پرداختهاند. برخی مطالعات به بررسی اثر سرایت بحران از یک کشور به سایر کشورها پرداختهاند. به بررسی سرایتپذیری بازارهای سهام و بخشهای بانکداری جهان از بخش بانکداری آمریکا (ناشی از بحران مالی 2008- 2009) پرداختهاند.

تاکنون این مدل برای روابط بین بازارهای مالی ایران به کار نرفته است؛ بنابراین، نوآوری پژوهش حاضر نسبت به دیگر پژوهشها، استفاده ترکیبی از رویکرد جدید سرایت مشترک و چولگی همزمان مشترک با مدلسازی تصادفی اورنشتاین - اولنبک است. در مطالعات پیشین، سرایتپذیری بین بازارها با استفاده از مدلهای گارچ چندمتغیره به دست آمده است. آنها با استفاده از این آزمونها به بررسی سرایت بحران مالی جهانی و بحران بدهی اروپا در بازار سهام منطقه یورو پرداختند. بر این اساس، سؤالات اساسی عبارتنداز این که بحـران ارزی سال1390 و 1397 بـه کدام صنعت بازار سرمایه سرایت یافته است؛ نقطه شروع سرایت بحران ارزی از کدام صنعت بوده است و اینکه آیا سرعت سرایت بحران ارزی در صنایع مختلف را میتوان یکسان دانست.

نتایج اثر سرایتپذیری صنایع بورسی صادراتمحور از بازار ارز را تأیید کرد؛ ولی سرایتگذاری از سوی بازار طلا تأیید نشد. نیکو مرام و همکاران (1393) به بررسی سرایت تلاطم بازارهای ارز و طلا بر بازار سرمایه به تفکیک صنایع صادرات و وارداتمحور با استفاده از مدل گارچ چند متغیره پرداختند. با توجه به اینکه بازارهای مالی با یکدیگر مرتبط هستند، اطلاعات ایجاد شده در یک بازار، میتواند سایر بازارها را متأثر سازد.

نتایج نشان داد درجه سرایت مالی بین این بازارها بالا میباشد و بازار سهام انتقالدهنده نوسانات است؛ در حالی که بازار اوراق قرضه، ارز و بازار طلا دریافت­کننده نوسان بوده­اند. بحرانها در بازارهای مالی معمولا پدیدههای تکرارشوندهای هستند و از مجراهای مختلفی به سایر بازارها سرایت مییابند. هدف از آزمون سرایت مشترک پاسخ به این پرسش است که آیا تغییرات معناداری در چولگی، کشیدگی و تلاطم همزمان در بازدهی داراییها در دورههای عدم بحران و بحران وجود دارد یا خیر.

نرخ بازگشت بزرگتر نشاندهنده وجود تأثیرپذیری بیشتر آن بازار از وقایع است. وجود این تغییرات، نشانگر بروز سرایت است. نتایج این آزمون در جدول (1) گزارش شده است. یک فرآیند واینر است. بررسی کردهاند. نتایج نشان داد قیمت سهام در هنگکنگ از سقوط ارزهای آسیایی تأثیر میپذیرد و بر کاهش ارزش پول اندونزی، کره و تایلند و سقوط قیمت سهام هنگکنگ بر دیگر ارزها و قیمتهای سهام منطقه در طول بحران اثرگذار بوده است.

دوز چهارم واکسن کرونا

برای محاسبه وابستگی بین متغیرهایی که توزیع نامتقارن و غیرنرمال دارند، از روشهای آزمون مشترک، چولگی همزمان مشترک، وابستگی اکستریمال و وابستگی نامتقارن استفاده میشود. در این راستا، بررسی اثر سرایتپذیری بازارها بر یکدیگر از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا با درک و تبیین این موضوع، قابلیت پیشبینی سایر بازارها امکانپذیر میشود. که از آزمون سرایت مشترک و چولگی همزمان مشترک برای بررسی سرایت تلاطم استفاده کرده است، رویت شد. ​​​.

آخرین بروزرسانی در: