طول مطالعه: 5 دقیقه

جدول 3 و 4 نشان می دهد که میانگین قیمت مجلهها در مورد تقریباً در تمامی گروههای موضوعی بالای هزار دلار در سال قرار دارد. آنها مقایسهای بین ناشران انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که ناشران تجاری از لحاظ میانگین هزینه اشتراک در صدر جدول قرار دارند و بالاترین هزینه به ازای هر مشترک (441 دلار) را دارند. این نکته قابل ذکر است که در این تحقیق ناشران دانشگاهی نیز در گروه ناشران غیرتجاری یا غیرانتفاعی قرار گرفته اند.

قرعه کشی خودرو Sale.iranecar.ir مطالعه مقایسهای بین دو گروه عمده ناشران مجلههای علمی ـ پژوهشی (تجاری و غیرتجاری ) می تواند تصویر بهتری از قیمتهای ارائه شده از سوی آنها برای کتابخانهها به دست دهد. این فهرست برای مطالعه اولیه تنظیم شد و برای مطالعه دقیق تر محقق مجبور بود تعداد ناشران را به 8 مورد (4 ناشر از هر گروه) کاهش دهد. این تعداد مجله (3841 عنوان) برای تحلیل و تعمیم داده ها کافی بود. «میانگین قیمت مجلههای» متعلق به ناشران تجاری 8/2 برابر گرانتر و «میانگین قیمت به ازای هر شماره مجله» مجلههای ناشر تجاری 8/1 برابر گرانتر از ناشران غیرانتفاعی بود.

رئال مادرید مقابل رئال مایورکا نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در سال 2003 مجلههای منتشر شده توسط ناشران تجاری به طور قابل ملاحظهای از مجلههای منتشر شده توسط ناشران غیرانتفاعی گرانتر بود. از میان ناشران غیرانتفاعی بیشترین میانگین قیمت در سال را داشت (529 دلار). گران ترین رده موضوعی برای به عنوان یک ناشر دانشگاهی یا غیرانتفاعی مجلههای زمین شناسی بودند با میانگین 80 دلار در سال. به عنوان نمونه، در رشته اکولوژی و علوم اقتصادی «میانگین قیمت اشتراک مجلههای به ازای هر صفحه» برای ناشران تجاری 5 مرتبه گرانتر از مجلههای ناشران دانشگاهی و جوامع تخصصی بوده است. ​​.

جام جهانی ۲۰۱۰
تا قبل از این، اکثر مجلههای علمی توسط جوامع علمی و با بودجه آنها منتشر میشد، ولی هدف کسب درآمد و پول نبوده است. گروه دوم ناشران دانشگاهی یا جوامع تخصصی علمی هستند که هدف اصلی آنها از انتشار مجلههای علمی کسب درآمد و پول نیست و از این بعد در این مقاله به نام ناشران غیرانتفاعی از آنها نامبرده می شود. ناشران مجلهها برحسب ماهیت کارشان به دو گروه کلی دسته بندی شدند؛ گروه نخست ناشران انتفاعی یا تجاری هستند که با هدف کسب درآمد به انتشار مجلههای علمی ـ پژوهشی می پردازند.

جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از میان ناشران غیرانتفاعی، فقط یک ناشر یعنی بیشترین تعداد مجلهها را در گروه پزشکی منتشر کرد. بنابراین، ارقام موجود در جدول 2 فقط نشان دهندة مجلههای علمی ـ پژوهشی الکترونیکی در هر موضوع می باشد. این تفاوت قیمت نشان دهندة تفاوت در کیفیت مجلهها ـ که با شمارش تعداد استنادها به مجله اندازه گیری میشودـ نیست. هدف از چاپ این مجله انتشار نتایج پژوهش اعضای جامعه سلطنتی لندن برای تعداد بیشتری از پژوهشگران بود که قبلاً توسط نامههای شخصی با یکدیگر تبادل نظر میکردند.

مسکن ملی اصفهان

به نظر می رسد , & , از میان ناشران تجاری و و از میان ناشران غیرانتفاعی جامعیت بیشتری داشته و تقریباً در تمامی زمینه های موضوعی مجله منتشر کرده اند. رده بندی موضوعی مجلهها نشان می دهد که ناشران تجاری بیشتر بر انتشار مجلههای «علوم، تکنولوژی و پزشکی» تمرکز دارند در حالی که هر دو ناشر با سابقه غیرانتفاعی، یعنی و بیشتر بر انتشار مجلهها در علوم اجتماعی، انسانی و هنر تأکید داشته اند. ​​.

ایرپاد پرو 2 همچنین در سال 2003 - دو ناشر مجزا بودند، ولی اکنون در هم ادغام شده و به یک ناشر تبدیل شده اند. اولین مجله علمی ـ پژوهشی دنیا به نام در سال 1665 میلادی توسط جامعه سلطنتی لندن در انگلیس منتشر شد. قیمت مجلهها همواره یکی از مهم ترین جنبههای اقتصادی نشر مجلههای علمی ـ پژوهشی بوده است. هیچ مجلهای در موضوع فیزیک و شیمی در سال 2003 منتشر نکرد و فقط 4 مجله درموضوع فیزیک منتشر کرده است.

ولادیمیر پوتین بیماری توجه به این نکته ضروری است که علوم پزشکی فقط یک رده موضوعی را در استاندارد موضوعی استرالیا به خود اختصاص می دهد، در حالی که علوم پزشکی بسیار گسترده است و رشته های زیادی را در بر می گیرد. آنها تخمین میزنند که هزینه تولید اولین نسخه از یک مقاله، بین 2تا4 هزار دلار است. در مطالعه ای که در مجله منتشر شد، مطرح شده است «در حالی که بسیاری از کتابخانه های دانشگاهی با کاهش بودجه مواجه اند، ناشران بزرگ تجاری در دنیای نشر مجلهها سود زیادی نصیب خود کرده اند.

به منظور مطالعه و مقایسه الگوهای قیمت ناشران برگزیده، نرخ اشتراک سالانه برای مؤسسهها در سال 2003 برای کلیه ناشران جمع آوری شد. اصولاً تشخیص ناشران تجاری از غیرانتفاعی مشکل بود. «در حالی که متوقع هستیم مجلههای منتشر شده توسط ناشران غیرانتفاعی ارزان تر از ناشران انتفاعی باشد، اما نسبت تفاوت هزینه به ازای 1000 نویسه بیش از آن چیزی است که انتظار می رود. جدول 1 «میانگین قیمتها» و «میانگین به ازای هر شماره مجله» را برای کلیه ناشران نشان می دهد.

این ارقام نشان می دهد که تفاوت قابل ملاحظهای بین ناشران تجاری و غیرانتفاعی در مورد قیمت مجلههای علمی ـ پژوهشی وجود دارد. تحقیق مشابهی در یک سال دیگر یا طی سالیان متوالی می تواند تصویر روشن تری از قیمت واقعی مجلههای علمی ـ پژوهشی به دست دهد. در عین حال، مجلههای پژوهشی در سایر موضوعات مثل علوم اقتصادی ، مدیریت و علوم کتابداری نیز منتشر کرده است. او معتقد است بخشی از این هزینهها، به هزینه مدیریت اداره ویراستاری، دستمزد ویراستاران و کارمندان و هزینه حروفچینی و بخشی دیگر به هزینه چاپ و حمل و نقل و توزیع مجلهها مربوط است.

تفاوت قیمت مشابهی در بسیاری از رشته های علمی مشاهده شد. میانگین قیمت مجلهها در سال و میانگین قیمت به ازای هر شماره مجله در هر موضوع نیز محاسبه شد و در جدول 3 و 4 نشان داده شده اند. موضوع جداگانه محاسبه شد (نگاه کنید به جدول2). به عنوان مثال، مجلههای فیزیک در مورد 4/3 برابر از مجلهها علوم اجتماعی، انسانی و هنر گرانتر بودند. در سال 1986، استاد فیزیک در دانشگاه ، هزینه نمونه کوچکی از مجلههای فیزیک (20 مجله) و نیز نمونه کوچکتری از مجلههای فلسفه و ریاضی را بررسی کرد.

این تفاوتها حتی ظرف 15 سال بیشترهم شده بود. در مورد & مجلههای شیمی 4/8 مرتبه گران تر از مجلههای علوم اجتماعی، انسانی و هنر بودند. , , (), ().

آخرین بروزرسانی در: