طول مطالعه: 5 دقیقه

در این شرایط بانک مرکزی در چارچوب نظام ارز مدیریت شده، نرخ ارز اسمی را تثبیت میکند و به عبارتی نرخ ارز حقیقی را تقویت میکند که نتیجه آن افزایش واردات و کاهش صادرات خواهد بود. از این رو، تولید حقیقی و رشد واقعی اقتصاد کاهش مییابد، در حالی که ممکن است خالص صادرات اسمی با لحاظ درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی را به گونهای دیگر تغییر دهد. کشور ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان است که حدود ده درصد از کل منابع نفت جهان را در اختیار دارد و از این لحاظ در رتبه سوم جهان جای گرفته است. ​​ ​​!

علت تورم جهانی در تحقیقی که حسینی نسب (1389) با استفاده از روش دادههای تابلویی پویا با به کارگیری گشاورهای تعمیم یافته در دوره 1970-2005 درخصوص اثر تکانههای نامتقارن نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت انجام داده است، نشان میدهد که نوسانات قیمت نفت تاثیر قابل توجه و موثری بر نوسان رشد و نرخ تورم هر دو گروه کشورهای صادرکننده و وارد کننده نفت دارد و همچنین نوسانات قیمت نفت بر نرخ تورم آثار نامتقارنی دارد. فرضیه اصلی این پژوهش وجود رابطه مستقیم بین افزایش قیمت جهانی نفت و شاخص قیمتهای تولیدکننده و مصرف کننده در ایران است.

جهت بررسی روابط بین قیمت کالاها و سایر متغیرهای مدل در کوتاه مدت، از الگوهای خود توضیح برداری استفاده شده است. نیکی اسکویی (1385) در مقالهای با عنوان " تکانههای نفتی و اثرات پویای آن بر متغیرهای کلان اقتصادی" به بررسی این اثرات در ایران و مقایسهی آن با سه کشور اندونزی، کویت و عربستان سعودی پرداخته است. مطالعه نظری روند تاثیرگذاری افزایش قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران مشابه سایر کشورهای درحال توسعهی صادرکننده نفت میباشد که در قسمت قبل بیان شد.

فتاحی، شهرام، سهیلی، کیومرث و عبدالملکی، حامد (1393)، نااطمینانی قیمت نفت و رشد اقتصادی در ایران (شواهدی از مدل نامتقارن,-). نتایج این تحقیق برای آسیا شامل کشورهای درحال توسعه واردکننده نفت نشان میدهد؛ 10 دلار افزایش در قیمت نفت، تورم در شاخص قیمت مصرفکننده برای کشورهای سازمان همکاریهای توسعه اقتصادی را 5/0 درصد افزایش میدهد که این رقم برای کشورهای آسیایی به 4/1 درصد خواهد رسید. برای این منظور ابتدا اثر افزایش قیمت جهانی نفت در سناریوهای فوق بر ارزش ریالی واردات هریک از گروه کالاها و خدمات محاسبه شده و سپس اثر این تغییرات (تغییرات در ارزش ریالی واردات) بر شاخص قیمتهای تولیدکننده و مصرفکننده داخلی با استفاده از روابط داده ­- ستانده تعیین شده است.

خرید گیم تایم Wow Shadowlands نتایج تحقیق حاکی از آن است که در اثر افزایش قیمت جهانی نفت، نرخ ارز بازار موازی ایران در سال اول کاهش و شاخص قیمت ریالی واردات هریک از گروه کالاها افزایش مییابد که این امر به دلیل کاهش نرخ ارز و به عبارتی، تقویت پول ملی کشور در سال اول است که به دلیل افزایش عرضه ارز در بازار موازی ارز رخ داده است، اما با توجه به بررسی رفتار زمانی نرخ ارز در سال، افزایش جهانی قیمت کالاها و خدمات که به دلیل بالارفتن قیمت نفت و افزایش قیمت انرژی حادث شده است، بر کاهش نرخ ارز غالب آمده و شاخص قیمت داخلی واردات را افزایش میدهد.

نتایج قرعه کشی ایران خودرو Esale Ikco Ir بنابراین با افزایش قیمت جهانی نفت، قیمت کالاها در جهان بالا میرود. در مقالهای با عنوان قیمت نفت و اقتصاد جهان، به بررسی اثرات افزایش دائمی قیمت نفت به میزان 10 دلار از سال 2005 بر تورم و تولید ناخالص داخلی عمده کشورهای صنعتی جهان پرداخته است (قیمت نفت یک بار به اندازهی 10 دلار افزایش مییابد و بعد ثابت میماند). با ارایه یک مدل خود توضیح برداری به بررسی اثر شوکهای خارجی مانند شوکهای قیمت نفت بر تورم اتحادیه اروپا پرداخته است. &;&;​&;!

رونمایی آیفون 14 پرو مکس
در این مقاله با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفههای گسترده() و یک الگوی 6 متغیره، برای دوره زمانی 1385-1346 این نتیجه حاصل شده است که تغییرات قیمت نفت سبد اوپک در کوتاه مدت و بلندمدت اثر معنادار و منفی بر تراز تجاری ایران خواهد داشت. برای آزمون فرضیه مورد نظر، مقاله حاضر در چند بخش ساماندهی شده است. از اینرو برای محاسبه اثر تغییرات قیمت جهانی نفت از طریق شاخص قیمت واردات بر شاخص قیمت کالاها و خدمات داخلی از الگوی خودتوضیح برداری و دادههای سالهای 1980-2014 به همراه جدول داده- ستانده سال 1385 ایران استفاده شده است.

ولادیمیر پوتین جوانی

موسوی محسنی، رضا (1385). شوکهای نفتی و پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران: یک الگوی محاسبهپذیر تعادلی عمومی. در ادامه و بخش دوم فرآیند اثرگذاری، با استفاده از روابط داده- ستانده و اطلاعات جدول داده - ستانده 1385 (دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی وزارت نیرو)، مشخص شد که شاخص قیمت تولیدکننده و مصرفکننده ایران به دلیل سهم بالای کالاهای سرمایه ای وارداتی در بخش تولید و خدمات، تحت سناریوهای تحقیق افزایش مییابد.

در مقالهای با عنوان اثرات تورمی قیمتهای نفت در ترکیه، با استفاده از روش داده- ستانده و بهرهگیری از جدول سال 1990 ترکیه، به محاسبه اثر افزایش قیمت نفت خام به میزان 20 درصد برروی سطح عمومی قیمتها پرداخته است. چین به اندازهی 675/0 درصد افزایش مییابد. بدین ترتیب سودآوری پائین بخش قابل مبادله به دلیل هزینههای بالا و تامین تقاضای این بخش از طریق واردات، سرمایه گذاری و تولید این گروه از کالاها و خدمات کاهش مییابد.

افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، به علت هزینهکرد نادرست آن موجب پیدایش پدیده بیماری هلندی میشود که ثمرات آن، کاهش توان رقابتی تولیدات داخل با خارج و در نتیجه کاهش فعالیتهای اقتصاد بخشهای تولید و افزایش قیمتها است. واژگان کلیدی: قیمت جهانی نفت، الگوی خود توضیح برداری، تحلیل داده - ستانده. تکانههای وارد بر مخارج دولت سهم بسیار بزرگی از واریانس واردات و شاخص قیمتها را توضیح میدهد.

نتایج این تحقیق حاکی از آن است که شوکهای قیمتی خارجی، بخش بزرگی از تغییرات در همه شاخصهای قیمتی داخلی را توضیح میدهد. بنابراین به جهت اهمیت و حساسیت موضوع بررسیها و مطالعات فراوانی در این زمینه انجام شده است که به آنها اشاره خواهد شد. نتایج حاصل از تخمین الگوی خود توضیح برداری نرخ ارز در جدول (1) ارایه شده است. تعداد وفقه بهینه مدل نرخ ارز با استفاده از معیار آکائیک، سه در نظر گرفته شده است. افزایش قیمت نفت از دو کانال، اقتصاد کشورهای صادرکنندهی نفت را متاثر میکند.

آخرین بروزرسانی در: