آخرین مطالب

بخرید عوامل کلیدی موثر برتقاضا خانه

طول مطالعه: 5 دقیقه

بر اساس بند 2 مادة 18 اساسنامة رم، اختیار دیگری که برای شعبة مقدّماتی به رسمیّت شناخته شده این است که میتواند اصل صلاحیّت تکمیلی را لغو کند. بر اساس مادة 64...